AU.35 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna ilość pytań AU.35 zgromadzonych w naszej bazie: 240

1. Do rozliczeń pieniężnych w formie bezgotówkowej zalicza się
A. bankowy dowód wpłaty.
B. dowód wypłaty, kasa wyda.
C. dowód wpłaty, kasa przyjmie.
D. polecenie zapłaty.
2. Na podstawie zamieszczonych fragmentów deklaracji VAT-7 ustal kwotę podatku VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym.
A. Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 17 300,00 zł
B. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w wysokości 14 300,00 zł
C. Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 14 300,00 zł
D. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w wysokości 17 300,00 zł
3. Przedsiębiorca zawarł umowę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej dotyczącą sporządzenia programu komputerowego dostosowanego do specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez zamawiającego. Odbiór rezultatu nastąpi w terminie do 31.01.2019r. Jaki rodzaj umowy podpisał przedsiębiorca (zamawiający) z wykonawcą?
A. Umowę o dzieło.
B. Umowę agencyjną.
C. Umowę o pracę.
D. Umowę zlecenia.
4. Obowiązkowa składka na ubezpieczenie wypadkowe naliczona od wynagrodzenia pracownika jest finansowana
A. w całości przez pracownika.
B. w wysokości 1,5% przez pracownika i 6,5% przez pracodawcę.
C. w równych częściach przez pracownika i pracodawcę.
D. w całości przez pracodawcę.
5. Przeciwko spółce kapitałowej toczy się postępowanie administracyjne. Zarząd, do reprezentowania spółki w tej sprawie, powołał prokurenta. Do akt sprawy należy złożyć dokument stwierdzający umocowanie prokurenta i uiścić opłatę skarbową w wysokości
A. 21,00 zł
B. 30,00 zł
C. 17,00 zł
D. 44,00 zł
6. Jeżeli planowanym celem przedsiębiorstwa jest zwiększenie sprzedaży dla klientów strategicznych o 20% w ciągu dwóch lat, to cel ten jest
A. krótkoterminowy.
B. operacyjny.
C. bieżący.
D. taktyczny.
7. Podczas sporządzania analizy SWOT za słabą stronę przedsięwzięcia można uznać
A. obecność monopolisty na rynku.
B. brak wykwalifikowanej kadry.
C. niekorzystne prawo podatkowe.
D. spadek popytu na rynku.
8. Ze względu na stopień szczegółowości badań analitycznych wyróżnia się analizę ekonomiczną
A. okresową i odcinkową.
B. odcinkową i funkcjonalną.
C. ogólną i szczegółową.
D. szczegółową i okresową.
9. Ze względu na rozwiązania techniczno
A. materiałów sztukowych, sypkich, cieczy, gazów.
B. centralne, regionalne, wysyłkowe.
C. otwarte, półotwarte, zamknięte.
D. przemysłowe, handlowe, rezerwowe.
10. Dywidenda jest wypłacana posiadaczom
A. kart kredytowych.
B. bonów skarbowych.
C. akcji.
D. weksli.
11. Kontrahenci podpisali umowę handlową, w której sprzedający zobowiązał się dostarczyć towar na własny koszt do magazynu odbiorcy. W umowie zapisano dostawę na warunkach
A. loco miejsce przeznaczenia.
B. franco magazyn odbiorcy.
C. franco miejsce załadowania.
D. loco magazyn dostawcy.
12. Jeżeli kwota podatku VAT należnego za sierpień 2017 r. wynosiła 2 440,00 zł, a podatku VAT naliczonego 1 850,00 zł, to różnicę pomiędzy kwotami podatku należało wpisać w deklaracji VAT-7 wpozycji
A. 56
B. 61
C. 54
D. 57
13. Pracownikowi będącemu w okresie jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę, dokonanego przez pracodawcę, przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wwymiarze
A. 3 dni roboczych.
B. 4 dni roboczych.
C. 2 dni roboczych.
D. 5 dni roboczych.
14. W której części biznesplanu można znaleźć odpowiedzi na zamieszczone w ramce pytania?
A. Charakterystyka przedsięwzięcia.
B. Analiza rynku.
C. Harmonogram realizacji.
D. Opis konkurencji.
15. W komunikacji niewerbalnej gest otwartych dłoni oznacza
A. niepewność, tworzenie bariery, chęć ucieczki.
B. wrogość, brak pewności siebie, lęk.
C. mądrość, władzę, straszenie przeciwnika.
D. otwartość na innych, pokojowe zamiary.
16. Przytoczony fragment opisu dotyczy
A. macierzy BCG.
B. biznesplanu.
C. analizy SWOT.
D. misji firmy.
17. Na podstawie danych z Karty ewidencji ilościowo-wartościowej oblicz stan wartościowy towaru na dzień 18.12.2017 r.
A. 176,00 zł
B. 336,00 zł
C. 216,00 zł
D. 144,00 zł
18. Duża ilość materiałów zgromadzonych w magazynie na wypadek zwyżki cen lub ograniczenia ich dostępności nazywana jest zapasem
A. zbędnym.
B. bieżącym.
C. spekulacyjnym.
D. sezonowym.
19. W ramce zamieszczono fragment umowy
A. o zachowaniu poufności między kontrahentami.
B. o zakazie konkurencji po zakończeniu współpracy.
C. partnerskiej na wyłączność.
D. przedwstępnej na sprzedaż towarów.
20. Zobowiązanie wynikające z faktury nr 81/05/2018 zostało uregulowane wekslem własnym. Jaki błąd popełniono w trakcie wypełniania weksla?
A. Błędnie oznaczono remitenta.
B. Nie wskazano domicylianta.
C. Błędnie umieszczono podpis trasanta.
D. Nie wskazano terminu płatności.
21. Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac ustal kwotę dodatku funkcyjnego.
A. 550,00 zł.
B. 1 000,00 zł.
C. 250,00 zł.
D. 850,00 zł.
22. Na podstawie zamieszczonego fragmentu deklaracji ZUS DRA ustal wysokość składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę.
A. 108,38 zł
B. 523,01 zł
C. 460,53 zł
D. 497,76 zł
23. Na rysunku przedstawiono fragment druku
A. świadectwa pracy.
B. umowy o pracę.
C. wypowiedzenia umowy o pracę.
D. kwestionariusza osobowego.
24. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny od 2 listopada 2018r. do 31 grudnia 2018r. Okres wypowiedzenia tej umowy wynosił
A. 1 tydzień.
B. 3 dni robocze.
C. 2 tygodnie.
D. 1 miesiąc.
25. Do zadań banków komercyjnych należy między innymi
A. emitowanie znaków pieniężnych w państwie.
B. prowadzenie bieżących rachunków państwowych jednostek budżetowych.
C. ewidencjonowanie i obsługa długu publicznego.
D. udzielanie kredytów osobom fizycznym i prawnym.
26. Formularz ZUS ZUA jest przeznaczony do
A. zgłoszenia osób do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
B. rozliczenia miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
C. zgłoszenia osób tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.
D. rozliczenia miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników.
27. Pracownik, kontaktując się telefonicznie z kontrahentem w imieniu firmy, po grzecznościowym powitaniu powinien podać
A. imię i nazwisko swojego szefa oraz problem, z którym dzwoni.
B. nazwę swojego pracodawcy oraz powód rozmowy telefonicznej.
C. swoje imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz nazwę firmy.
D. swoje imię i nazwisko oraz temat prowadzonej rozmowy.
28. Do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy między innymi
A. obsługa zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.
B. wymiar należności celnych i podatkowych związanych z przewozem i wywozem towarów.
C. kontrola zamówień publicznych jednostek zamorządu terytorialnego.
D. opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa.
29. Spółkami osobowymi prawa handlowego są spółki
A. z ograniczoną odpowiedzialnością i cywilna
B. cywilna i jawna
C. partnerska i akcyjna
D. jawna i komandytowa
30. Na podstawie fragmentu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA ustal kwotę, którą należy wpisać w części VIII w polu 03.
A. 114,75 zł
B. 349,47 zł
C. 464,22 zł
D. 105,75 zł
31. Z zamieszczonego planu urlopów wynika, że
A. Jan Pasek i Marek Bąk mają zaplanowane terminy wykorzystania całego urlopu.
B. Iwonie Skorek i Markowi Bąkowi zostanie jeszcze do wykorzystania po 10 dni urlopu.
C. Jan Pasek i Renata Rusin mają zaplanowane terminy wykorzystania całego urlopu.
D. Iwonie Skorek i Renacie Rusin zostaną jeszcze do wykorzystania po 4 dni urlopu.
32. Zasada planowania, która zakłada łączenie określonych zadań i czynności oraz skupianie się na tych zadaniach, które pozwolą najszybciej osiągnąć spodziewane efekty, to zasada
A. gospodarności.
B. wariantowych rozwiązań.
C. koncentracji.
D. elastyczności planowania.
33. W przedsiębiorstwie zwolniono w ubiegłym roku 300 pracowników, a przyjęto do pracy 360 osób. Ile wynosi wskaźnik przyjęć, jeśli średni roczny stan zatrudnienia wynosił 6 000 osób?
A. 5%
B. 6%
C. 11%
D. 1%
34. Na podstawie przedstawionego dowodu Pz nr 8/12/2019 ustal brakujące ceny jednostkowe towarów przyjętych do magazynu.
A. Filiżanka 16,15 zł, cukiernica 19,20 zł
B. Filiżanka 16,15 zł, cukiernica 24,00 zł
C. Filiżanka 17,00 zł, cukiernica 24,00 zł
D. Filiżanka 17,00 zł, cukiernica 19,20 zł
35. Kopie świadectw pracy pracownika z poprzednich miejsc zatrudnienia należy przechowywać w aktach osobowych pracownika
A. w części C
B. w części D
C. w części A
D. w części B
36. Za zleceniobiorcę, który podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zawartej umowy zlecenia, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych imienny raport miesięczny
A. ZUS RCA
B. ZUS ZZA
C. ZUS ZUA
D. ZUS RZA
37. Przedsiębiorstwo GAMEX sp. z o.o. zapłaciło w marcu 2019 r. zobowiązania z tytułu podatków w kwocie 31 000,00 zł. Na podstawie wykresu struktury zapłaconych podatków oblicz wartość podatków pośrednich
A. 17 670,00 zł
B. 13 640,00 zł
C. 16 120,00 zł
D. 13 330,00 zł
38. Składka na ubezpieczenie emerytalne pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi
A. 9,76% podstawy wymiaru i jest finansowana tylko przez pracodawcę.
B. 2,45% podstawy wymiaru i jest finansowana tylko przez pracownika.
C. 8,00% podstawy wymiaru i jest finansowana w równych częściach przez pracownika i pracodawcę.
D. 19,52% podstawy wymiaru i jest finansowana w równych częściach przez pracownika i pracodawcę.
39. Który dokument powinien znajdować się w części B akt osobowych pracownika?
A. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy.
B. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
C. Wypowiedzenie umowy o pracę.
D. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe.
40. Ze względu na częstotliwość przeprowadzania analizy ekonomicznej wyróżnia się analizę
A. ogólną, odcinkową i szczegółową.
B. całościową, odcinkową i kompleksową.
C. doraźną, okresową i ciągłą.
D. funkcjonalną, systemową i decyzyjną.
     
Sprawdź odpowiedzi!