AU.35 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna ilość pytań AU.35 zgromadzonych w naszej bazie: 240

1. Jan Kowalski jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat, a dodatkowo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym według stawki liniowej 19%. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie opłaca dobrowolnych ubezpieczeń społecznych. Na podstawie zamieszczonego fragmentu podatkowej księgi przychodów i rozchodów ustal dochód do opodatkowania.
A. 8 500,00 zł
B. 18 500,00 zł
C. 12 000,00 zł
D. 5 000,00 zł
2. Przedsiębiorca zawarł umowę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej dotyczącą sporządzenia programu komputerowego dostosowanego do specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez zamawiającego. Odbiór rezultatu nastąpi w terminie do 31.01.2019r. Jaki rodzaj umowy podpisał przedsiębiorca (zamawiający) z wykonawcą?
A. Umowę agencyjną.
B. Umowę o pracę.
C. Umowę zlecenia.
D. Umowę o dzieło.
3. Spółkami osobowymi prawa handlowego są spółki
A. partnerska i akcyjna
B. z ograniczoną odpowiedzialnością i cywilna
C. cywilna i jawna
D. jawna i komandytowa
4. Korzystając z zamieszczonego zestawienia, oblicz metodą LIFO wartość wydanego z magazynu hurtowni towaru X w ilości 650 sztuk na podstawie dowodu Wz 1/03/2018.
A. 7 072,00 zł
B. 7 050,00 zł
C. 7 150,00 zł
D. 7 300,00 zł
5. Który zestaw informacji powinien znajdować się w streszczeniu biznesplanu?
A. A
B. B
C. C
D. D
6. Który dokument pracodawca przechowuje w części A akt osobowych pracownika?
A. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę.
B. Kopię świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia.
C. Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.
D. Zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie BHP.
7. Na podstawie danych z Karty ewidencji ilościowo-wartościowej oblicz stan wartościowy towaru na dzień 18.12.2017 r.
A. 336,00 zł
B. 216,00 zł
C. 144,00 zł
D. 176,00 zł
8. Na podstawie fragmentu ZUS RZA 'Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne' oblicz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniodawcy, którą należy wpisać w polu 05
A. 292,50 zł
B. 211,25 zł
C. 251,88 zł
D. 317,20 zł
9. Kontrahenci podpisali umowę handlową, w której sprzedający zobowiązał się dostarczyć towar na własny koszt do magazynu odbiorcy. W umowie zapisano dostawę na warunkach
A. loco miejsce przeznaczenia.
B. franco magazyn odbiorcy.
C. loco magazyn dostawcy.
D. franco miejsce załadowania.
10. Na wynagrodzenie brutto pracownika składa się: płaca zasadnicza = 3 500,00 zł, dodatek funkcyjny = 400,00 zł, premia motywacyjna = 700,00 zł. O ile zwiększy się wynagrodzenie brutto pracownika, jeżeli płaca zasadnicza wzrośnie o 10%?
A. 420,00 zł
B. 110,00 zł
C. 350,00 zł
D. 390,00 zł
11. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna złożyć u przyszłego pracodawcy następujące dokumenty:
A. A
B. B
C. C
D. D
12. Ze względu na częstotliwość dokonywania analizy ekonomicznej wyróżnia się analizę
A. ogólną, szczegółową, kompleksową.
B. doraźną, okresową, ciągłą.
C. okresową, ogólną, funkcjonalną.
D. funkcjonalną, kompleksową, decyzyjną.
13. Jeżeli planowanym celem przedsiębiorstwa jest zwiększenie sprzedaży dla klientów strategicznych o 20% w ciągu dwóch lat, to cel ten jest
A. bieżący.
B. taktyczny.
C. krótkoterminowy.
D. operacyjny.
14. Zamieszczony dokument sporządzono w sprawie
A. oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania.
B. czasowego powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy.
C. zawarcia umowy o pracę na okres próbny.
D. czasowego skierowania pracownika na staż do Londynu.
15. Które stawki podatku VAT zastosowano do poszczególnych towarów ujętych na fakturze?
A. Cytryny - 5%, kakao - 23%, brzoskwinie - 8%
B. Cytryny i brzoskwinie - 5%, kakao - 23%
C. Cytryny i brzoskwinie - 8%, kakao - 23%
D. Cytryny - 8%, kakao - 23%, brzoskwinie - 5%
16. Która z wymienionych spółek ma osobowość prawną?
A. Komandytowa.
B. Partnerska.
C. Jawna.
D. Akcyjna.
17. Osobisty charakter świadczenia pracy i wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy to cechy charakterystyczne dla
A. umowy o pracę.
B. umowy zlecenia.
C. umowy agencyjnej.
D. umowy o dzieło.
18. W związku ze zmianą procesu produkcyjnego zrezygnowano z wykorzystywania niektórych surowców i materiałów znajdujących się w magazynie przędsiębiorstwa, co spowodowało powstanie zapasów
A. cyklicznych.
B. spekulacyjnych.
C. rezerwowych.
D. zbędnych.
19. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na 1/2 etatu wykonuje pracę w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w liczbie godzin ustalonych proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Ile wyniesie jego wynagrodzenie brutto za kwiecień 2020r., jeżeli stawka godzinowa wynosi 20,00 zł?
A. 1 680,00 zł
B. 3 360,00 zł
C. 2 400,00 zł
D. 4 800,00 zł
20. Fabryka ozdób świątecznych zatrudnia 50 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli w ciągu 8 godzinnego dnia roboczego wyprodukowano 20 000 sztuk ozdób świątecznych, to dzienna wydajność pracy wyniosła
A. 500 sztuk na godzinę.
B. 400 sztuk na osobę.
C. 400 sztuk na godzinę.
D. 50 sztuk na osobę.
21. Na podstawie fragmentu faktury oblicz wartość brutto towarów objętych stawką VAT 8%
A. 16,20 zł
B. 52,50 zł
C. 21,60 zł
D. 37,80 zł
22. Do spółek kapitałowych zalicza się spółkę
A. partnerską.
B. jawną.
C. z ograniczoną odpowiedzialnością.
D. komandytową.
23. Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli, oblicz przeciętny miesięczny stan zapasów towarów w III kwartale 2018 r. metodą średniej arytmetycznej.
A. 752 kg
B. 730 kg
C. 700 kg
D. 750 kg
24. Na podstawie informacji zapisanych w tabeli oraz przepisów Kodeksu pracy oblicz wynagrodzenie brutto za maj pracownika zatrudnionego w czasowym systemie wynagradzania
A. 4 700,00 zł
B. 4 325,00 zł
C. 4 200,00 zł
D. 4 575,00 zł
25. Producent mrożonek, chcąc zwiększyć sprzedaż dotychczasowych produktów i wzmocnić swoją pozycję nadotychczasowym rynku, podjął następujące działania: obniżył ceny, zachęcał do intensyfikacji spożycia mrożonek, wprowadził specjalne zachęty dla stałych odbiorców. Którą strategię zastosował producent?
A. Rozwoju rynku.
B. Dywersyfikacji produktu.
C. Penetracji rynku.
D. Rozwoju produktu.
26. Przedsiębiorstwo handlowe, które jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności wyłącznie opodatkowane, dokonało w maju 2019 r. zakupu i sprzedaży towarów zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli. Ile wyniesie kwota zobowiązania z tytułu podatku VAT wykazana w deklaracji VAT-7 za maj 2019 r.?
A. 1 436,00 zł
B. 8 200,00 zł
C. 4 100,00 zł
D. 1 196,00 zł
27. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz rotację zapasów towarów w dniach za pierwszy kwartał 2019 roku zakładając, że każdy miesiąc ma 30 dni
A. 10 dni
B. 20 dni
C. 9 dni
D. 40 dni
28. Pracownik w ciągu 8 godzin pracy wykorzystał przysługującą mu 15 minutową przerwę wliczaną do czasu pracy oraz trzy przerwy 20 minutowe na załatwienie spraw osobistych. W ilu procentach pracownik efektywnie wykorzystał czas przeznaczony na wykonanie zadań zawodowych?
A. 97%
B. 89%
C. 84%
D. 93%
29. Zgodnie z zamieszczonym fragmentem przepisów Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych ma
A. Mateusz, który ukończył lat dwanaście.
B. Anna, która ukończyła lat siedemnaście i za zgodą sądu zawarła związek małżeński.
C. Ewa, która ukończyła lat trzynaście i nie została ubezwłasnowolniona.
D. Karol, który ukończył lat osiemnaście i został ubezwłasnowolniony całkowicie.
30. Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości
A. 50% wynagrodzenia.
B. 80% wynagrodzenia.
C. 70% wynagrodzenia.
D. 100% wynagrodzenia.
31. Odcinek czasu dzielący dwie kolejne dostawy materiałów, liczony w dniach lub w innych przyjętych jednostkach czasu, to
A. cykl dostaw
B. zapas rotujący
C. norma zapasu
D. zużycie teoretyczne
32. Do rozliczeń pieniężnych w formie bezgotówkowej zalicza się
A. dowód wpłaty, kasa przyjmie.
B. dowód wypłaty, kasa wyda.
C. bankowy dowód wpłaty.
D. polecenie zapłaty.
33. Którym dowodem magazynowym pracownik powinien udokumentować przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu?
A. Rw – rozchód wewnętrzny
B. Wz – wydanie na zewnątrz
C. Pw – przychód wewnętrzny
D. Pz – przyjęcie z zewnątrz
34. Zeznanie podatkowe PIT-37 powinien złożyć podatnik, który
A. wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym
B. uzyskał w Polsce przychód z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy
C. prowadził w Polsce działalność gospodarczą objętą podatkiem zryczałtowanym
D. opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej
35. Ze względu na częstotliwość przeprowadzania analizy ekonomicznej wyróżnia się analizę
A. doraźną, okresową i ciągłą.
B. ogólną, odcinkową i szczegółową.
C. funkcjonalną, systemową i decyzyjną.
D. całościową, odcinkową i kompleksową.
36. Składka na ubezpieczenie emerytalne pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi
A. 9,76% podstawy wymiaru i jest finansowana tylko przez pracodawcę.
B. 2,45% podstawy wymiaru i jest finansowana tylko przez pracownika.
C. 19,52% podstawy wymiaru i jest finansowana w równych częściach przez pracownika i pracodawcę.
D. 8,00% podstawy wymiaru i jest finansowana w równych częściach przez pracownika i pracodawcę.
37. Producent wprowadził na rynek innowacyjny produkt, który w doskonały sposób zaspokaja potrzeby klientów. Oferuje go w wysokiej cenie, adresując do nabywców o wysokich dochodach. Którą strategię ustalania cen wybrał producent?
A. Cen neutralnych.
B. Cen minimalnych.
C. Zbierania śmietanki.
D. Penetracji.
38. Na podstawie fragmentu zamieszczonego listu motywacyjnego można stwierdzić, że kandydat do pracy ubiega się o stanowisko
A. koordynatora ds. organizacji dostaw.
B. spedytora.
C. magazyniera.
D. operatora wózka widłowego.
39. Na podstawie zamieszczonego fragmentu rachunku do umowy zlecenia nr 1/2019 oblicz podatek dochodowy
A. 540,00 zł
B. 432,00 zł
C. 600,00 zł
D. 648,00 zł
40. Pierwszym etapem procesu planowania jest
A. określenie celów.
B. ustalenie procedury postępowania wykonawczego.
C. ocena bieżącej sytuacji.
D. opracowanie harmonogramu wykonania zadań.
     
Sprawdź odpowiedzi!