AU.36 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna ilość pytań AU.36 zgromadzonych w naszej bazie: 200

1. Jednostka gospodarcza będąca czynnym podatnikiem VAT przekazała w formie darowizny na rzecz niepublicznego przedszkola wyroby gotowe –zabawki. Wskaż poprawne księgowanie podatku VAT z tytułu nieodpłatnego przekazania wyrobów gotowych.
A. A
B. B
C. C
D. D
2. Który podmiot NIE MA obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych?
A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
B. Bank komercyjny.
C. Narodowy Bank Polski.
D. Spółka akcyjna.
3. Konto Rozliczenie zakupu towarów na koniec okresu sprawozdawczego
A. wykazuje zawsze tylko saldo Wn.
B. nigdy nie wykazuje salda.
C. może wykazywać saldo Wn i saldo Ma.
D. wykazuje zawsze tylko saldo Ma.
4. W której pozycji bilansowej zostanie ujęty weksel obcy o jednomiesięcznym terminie wykupu otrzymany od odbiorcy na pokrycie należności za sprzedane towary?
A. Wn konta Wynik finansowy
B. Ma konta Wynik finansowy.
C. Wn konta Rozliczenie kosztów
D. Ma konta Rozliczenie kosztów.
5. W hurtowni na koniec okresu sprawozdawczego konta wynikowe wykazywały obroty przedstawione w tabeli. Oblicz wynik z działalności operacyjnej, który wykaże hurtownia w rachunku zysków i strat.
A. 196 000,00 zł
B. 190 000,00 zł
C. 200 000,00 zł
D. 206 000,00 zł
6. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych metodą degresywną wpływa na
A. zmniejszenie kosztów amortyzacji w pierwszych latach użytkowania środka trwałego izwiększenie wyniku finansowego.
B. zwiększenie kosztów amortyzacji w pierwszych latach użytkowania środka trwałego izmniejszenie wyniku finansowego.
C. zmniejszenie kosztów amortyzacji w pierwszych latach użytkowania środka trwałego izmniejszenie wyniku finansowego.
D. zwiększenie kosztów amortyzacji w pierwszych latach użytkowania środka trwałego izwiększenie wyniku finansowego.
7. Sabina Nowak zatrudniona w Hurtowni ASMAG sp. z o.o. w dniu 15 maja 2018 r. pobrała zaliczkę na zakup materiałów w kwocie 220,00 zł. Do rozliczenia zaliczki przedstawiła fakturę na kwotę brutto 184,50 zł. Jaki błąd popełniono w dowodzie Rozliczenie zaliczki nr 8/05/2018?
A. Rachunkowy.
B. Formalny.
C. Niewymagający korekty.
D. Merytoryczny.
8. Jednostka gospodarcza amortyzuje środek trwały metodą liniową przy zastosowaniu rocznej stawki wynoszącej 20%. Korzystając z zapisów na kontach księgowych, oblicz miesięczny odpis amortyzacyjny środka trwałego.
A. 600,00 zł
B. 6 600,00 zł
C. 550,00 zł
D. 7 200,00 zł
9. Zakupione prawo do patentu, który jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwo produkcyjne w procesie wytwarzania wyrobów, zalicza się do
A. wartości niematerialnych i prawnych.
B. inwestycji długoterminowych.
C. rzeczowych aktywów trwałych.
D. rzeczowych aktywów obrotowych.
10. W drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości inwentaryzuje się
A. grunty.
B. wyroby gotowe.
C. środki pieniężne na rachunku bankowym.
D. obligacje skarbowe w postaci materialnej.
11. Przedsiębiorstwo produkuje wyroby gotowe w ramach dwóch zleceń produkcyjnych: X i Y. Koszty wydziałowe poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 240000,00 zł i są rozliczane na poszczególne zlecenia proporcjonalnie do płac bezpośrednich. Oblicz koszty wydziałowe przypadające na poszczególne zlecenia.
A. A
B. B
C. C
D. D
12. Na podstawie fragmentu ewidencji księgowej Hurtowni TARA sp. z o.o. sporządzonej na dzień 31.12.2017 r. ustal wartość towarów w magazynie w rzeczywistej cenie zakupu.
A. 29 734,00 zł
B. 29 640,00 zł
C. 41 496,00 zł
D. 30 000,00 zł
13. W jednostce handlowej obroty wybranych kont na dzień 31.12.2018 r. przedstawiały się następująco. Oblicz wynik na sprzedaży towarów.
A. 50 000,00 zł
B. 70 000,00 zł
C. 190 000,00 zł
D. 170 000,00 zł
14. W spółce wskaźnik rentowności netto sprzedaży wyniósł 20%. Oznacza to, że
A. jedna złotówka zaangażowanego w działalność majątku generuje 2,00 złote zysku brutto.
B. z jednej złotówki przychodów ze sprzedaży spółka osiągnęła 2,00 złote zysku brutto.
C. jedna złotówka zaangażowanego w działalność majątku generuje 20 groszy zysku netto.
D. z jednej złotówki przychodów ze sprzedaży spółka osiągnęła 20 groszy zysku netto.
15. Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalnym polega między innymi na ustaleniu, czy
A. dowód zawiera wszystkie cechy i elementy formalne wymagane przez przepisy prawa.
B. zamieszczone na dowodzie dane liczbowe są bezbłędne.
C. dowód dokumentuje zasadność przeprowadzenia operacji gospodarczej.
D. dowód dokumentuje faktyczny przebieg i zakres dokonanej operacji gospodarczej.
16. Na podstawie zapisów na kontach księgowych określ wartość należności z tytułu dostaw i usług, którą spółka powinna wykazać w bilansie
A. 2 300,00 zł
B. 10 000,00 zł
C. 22 300,00 zł
D. 12 300,00 zł
17. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wskaźnik rentowności netto aktywów ogółem.
A. 0,50
B. 0,24
C. 0,28
D. 0,18
18. Przedsiębiorca chce, aby wierzyciel wydawał jego bankowi dyspozycje obciążania co miesiąc jego rachunku bankowego opłatami za dostarczone usługi telekomunikacyjne i uznawania tymi kwotami rachunku bankowego wierzyciela. Z której formy rozliczeń pieniężnych powinien skorzystać przedsiębiorca?
A. Weksel trasowany.
B. Polecenie zapłaty.
C. Rozliczenia saldami.
D. Polecenie przelewu.
19. Pobrana przez bank prowizja od kredytu udzielonego na sfinansowanie bieżącej działalności jednostki gospodarczej obciąży konto
A. Koszty finansowe.
B. Pozostałe koszty operacyjne
C. Pozostałe koszty rodzajowe.
D. Usługi obce.
20. Jednostka będąca czynnym podatnikiem VAT otrzymała fakturę i dokument celny SAD za zakupione zimportu towary. Na podstawie danych w tabeli oblicz wartość w cenie zakupu towarów z importu przyjętych do magazynu.
A. 4 665,00 zł
B. 4 410,00 zł
C. 3 745,00 zł
D. 4 000,00 zł
21. W związku z przejściem pracownika na emeryturę, hurtownia zatrudniła na jego miejsce na stanowisku magazyniera nowego pracownika. Zmiana osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji
A. nadzwyczajnej.
B. zdawczo-odbiorczej.
C. ciągłej.
D. okresowej.
22. W hurtowni obuwia wartość sprzedanych półbutów męskich, w cenie sprzedaży netto, należy zaksięgować po stronie Ma na koncie
A. Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych.
B. Koszt sprzedanych wyrobów gotowych.
C. Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu.
D. Przychody ze sprzedaży towarów.
23. W czasie inwentaryzacji stwierdzono: 1) Niezawiniony niedobór płynu do mycia naczyń Cytryna - 16 sztuk po 1,89 zł/szt. 2) Nadwyżkę płynu do mycia naczyń Rumianek - 18 sztuk po 1,79 zł/szt. Kierownik jednostki podjął decyzję o pełnej kompensacie niedoboru płynu Cytryna nadwyżką płynu Rumianek. Ustal wartość kompensaty, stosując zasadę niższej ceny i mniejszej ilości.
A. 28,64 zł
B. 3,78 zł
C. 30,24 zł
D. 3,58 zł
24. W bilansie aktywa są uporządkowane według zasady
A. wzrastającej płynności.
B. malejącej płynności.
C. wzrastającego stopnia wymagalności.
D. malejącego stopnia wymagalności.
25. Zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez względu na wysokość osiąganych przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, są zobowiązane spółki
A. akcyjne.
B. cywilne.
C. jawne.
D. partnerskie.
26. Równowartość wkładów finansowych lub rzeczowych wniesionych przez właścicieli do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w momencie jej utworzenia to
A. fundusz założycielski.
B. kapitał zapasowy.
C. kapitał zakładowy.
D. fundusz przedsiębiorstwa.
27. Przedsiębiorstwo, które ustala wynik finansowy metodą porównawczą, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, obroty kont kosztów układu rodzajowego powinno przeksięgować na konto
A. Rozliczenie kosztów działalności.
B. Kapitał zakładowy.
C. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
D. Wynik finansowy.
28. Rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych ewidencjonuje się na koncie
A. Koszty sprzedaży.
B. Koszt sprzedanych wyrobów gotowych.
C. Koszty działalności podstawowej.
D. Rozliczenie kosztów rodzajowych.
29. W spółce akcyjnej średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 160 osób, a suma aktywów na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 7 000 000 euro. Z jakich elementów powinno się składać sprawozdanie finansowe tej jednostki, jeżeli podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta?
A. Z rachunku zysków i strat, bilansu, zestawienia obrotów i sald, informacji dodatkowej.
B. Z bilansu otwarcia, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym.
C. Z informacji dodatkowej, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym.
D. Z bilansu, dziennika księgowań, rachunku zysków i strat.
30. Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli, oblicz wskaźnik ogólnego zadłużenia.
A. 250%
B. 40%
C. 167%
D. 60%
31. Który dokument zgodnie z ustawą o rachunkowości należy przechowywać trwale?
A. Zatwierdzony bilans.
B. Dziennik księgowań.
C. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.
D. Fakturę sprzedaży towarów.
32. Który zestaw zawiera wskaźniki możliwe do obliczenia jedynie na podstawie danych z bilansu przedsiębiorstwa?
A. A
B. B
C. C
D. D
33. Pracownicy wydziału remontowego w ciągu miesiąca przepracowali 1200 roboczogodzin, ponosząc koszty w wysokości 60 000,00 zł. W tym okresie wydział remontowy świadczył usługi na rzecz: wydziału produkcji podstawowej - 600 roboczogodzin, komórek zarządu - 200 roboczogodzin, odbiorców zewnętrznych - 400 roboczogodzin. Ile wyniosły koszty prac remontowych wykonanych dla komórek zarządu?
A. 30 000,00 zł
B. 50 000,00 zł
C. 20 000,00 zł
D. 10 000,00 zł
34. Konto Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów to konto
A. rozliczeniowe.
B. pozabilansowe.
C. korygujące.
D. wynikowe.
35. Które zdarzenie gospodarcze może zostać ujęte w ewidencji pozabilansowej jednostki?
A. Sprzedaż środka trwałego.
B. Przyjęcie środka trwałego w formie aportu.
C. Postawienie środka trwałego w stan likwidacji.
D. Otrzymanie środka trwałego w formie darowizny.
36. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dokumenty inwentaryzacyjne należy przechowywać od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumenty dotyczą, przez
A. 10 lat.
B. 1 rok.
C. 50 lat.
D. 5 lat.
37. Na podstawie danych z Rachunku zysków i strat jednostki gospodarczej można obliczyć wskaźnik
A. rentowności majątku.
B. płynności finansowej.
C. rentowności sprzedaży.
D. ogólnego zadłużenia.
38. W księgach handlowych Przedsiębiorstwa Produkcyjnego TARMA sp. z o.o. otrzymany weksel należy zaksięgować w następujący sposób
A. Wn Rozrachunki z odbiorcami i Ma Zobowiązania wekslowe.
B. Ma Rozrachunki z dostawcami i Wn Inne środki pieniężne.
C. Ma Rozrachunki z odbiorcami i Wn Inne środki pieniężne.
D. Wn Rozrachunki z dostawcami i Ma Zobowiązania wekslowe.
39. Operację gospodarczą o treści "Przyjęto do użytkowania zakupioną maszynę produkcyjną" należy udokumentować dowodem księgowym o symbolu
A. PT
B. OT
C. Pz
D. Pw
40. Operacja gospodarcza KW - wypłacono pracownikowi gotówką zaległe wynagrodzenie spowoduje zmiany
A. tylko w aktywach, nie zmieniając sumy bilansowej.
B. tylko w pasywach, nie zmieniając sumy bilansowej.
C. w aktywach i pasywach, zmniejszając sumę bilansową.
D. w aktywach i pasywach, zwiększając sumę bilansową.
     
Sprawdź odpowiedzi!