AU.36 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna ilość pytań AU.36 zgromadzonych w naszej bazie: 200

1. Ewidencji operacji gospodarczej PK – rozliczono nadwyżkę towarów, której przyczyn powstania nie ustalono dokonuje się na kontach
A. Wn Zużycie materiałów i energii oraz Ma Rozliczenie nadwyżek.
B. Wn Rozliczenie nadwyżek oraz Ma Pozostałe przychody operacyjne.
C. Wn Rozliczenie nadwyżek oraz Ma Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu.
D. Wn Rozliczenie nadwyżek oraz Ma Towary.
2. Konto Rozliczenie zakupu towarów na koniec okresu sprawozdawczego
A. wykazuje zawsze tylko saldo Ma.
B. nigdy nie wykazuje salda.
C. może wykazywać saldo Wn i saldo Ma.
D. wykazuje zawsze tylko saldo Wn.
3. Wskaż treść operacji gospodarczej zaksięgowanej na kontach na podstawie dowodu PK.
A. Rozliczenie niedoboru towarów przekraczającego granice norm ubytków naturalnych.
B. Rozliczenie niedoboru towarów mieszczącego się w granicach norm ubytków naturalnych
C. Rozliczenie niedoboru materiałów przekraczającego granice norm ubytków naturalnych.
D. Rozliczenie niedoboru materiałów mieszczącego się w granicach norm ubytków naturalnych.
4. Przedsiębiorstwo, które ustala wynik finansowy metodą porównawczą, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, obroty kont kosztów układu rodzajowego powinno przeksięgować na konto
A. Kapitał zakładowy.
B. Wynik finansowy.
C. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
D. Rozliczenie kosztów działalności.
5. W której pozycji bilansowej zostanie ujęty weksel obcy o jednomiesięcznym terminie wykupu otrzymany od odbiorcy na pokrycie należności za sprzedane towary?
A. Inne środki pieniężne.
B. Zobowiązania wekslowe
C. Inne zobowiązania finansowe.
D. Należności z tytułu dostaw i usług
6. Przedsiębiorca chce, aby wierzyciel wydawał jego bankowi dyspozycje obciążania co miesiąc jego rachunku bankowego opłatami za dostarczone usługi telekomunikacyjne i uznawania tymi kwotami rachunku bankowego wierzyciela. Z której formy rozliczeń pieniężnych powinien skorzystać przedsiębiorca?
A. Polecenie przelewu.
B. Rozliczenia saldami.
C. Polecenie zapłaty.
D. Weksel trasowany.
7. Spółka posiada maszynę produkcyjną, której wartość początkowa według zapisów w ewidencji wynosi 40 000,00 zł, a umorzenie do dnia bilansowego 28 000,00 zł. W związku ze zmianą technologii produkcji spółka planuje sprzedaż tej maszyny na początku następnego roku obrotowego. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wartość rynkowa maszyny wynosi 5 000,00 zł, co oznacza, że wartość bilansowa jest wyższa niż możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto. Spółka postanowiła dokonać odpisu aktualizującego wartość maszyny. Oblicz kwotę tego odpisu na dzień bilansowy.
A. 40 000,00 zł
B. 12 000,00 zł
C. 35 000,00 zł
D. 7 000,00 zł
8. Operację gospodarczą PK – ujawniono w magazynie niedobór wyrobów gotowych należy zaksięgować na kontach
A. Wn "Koszt wytworzenia wyrobów gotowych, Ma Rozliczenie niedoborów i szkód"
B. Wn "Wyroby gotowe, Ma Rozliczenie niedoborów i szkód"
C. Wn "Rozliczenie niedoborów i szkód, Ma Koszt wytworzenia wyrobów gotowych"
D. Wn "Rozliczenie niedoborów i szkód, Ma W yroby gotowe"
9. Zasadę powtarzanego zapisu stosuje się przy księgowaniu operacji gospodarczych na kontach
A. bilansowych
B. księgi głównej
C. pozabilansowych
D. ksiąg pomocniczych
10. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli można stwierdzić, że spółka w roku bieżącym, w porównaniu do roku ubiegłego, z każdej złotówki kapitału własnego zaangażowanego w swoją działalność osiągnęła zysk netto większy o
A. 0,04 gr
B. 0,40 gr
C. 0,04 zł
D. 0,40 zł
11. W czerwcu 2017 roku przedsiębiorstwo produkcyjne zakupiło i przyjęło do eksploatacji środek trwały o wartości początkowej 90 000,00 zł, który amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami podatkowymi. Stawka amortyzacji wynosi 10%. Oblicz kwotę amortyzacji za 2017 rok.
A. 4 500,00 zł
B. 750,00 zł
C. 9 000,00 zł
D. 5 250,00 zł
12. Firma posiada środek trwały o wartości początkowej 15 000,00 zł i dotychczasowym umorzeniu 10 000,00 zł. Wartość bilansowa środka trwałego wynosi
A. 20 000 zł
B. 15 000 zł
C. 5 000 zł
D. 10 000 zł
13. Rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych ewidencjonuje się na koncie
A. Koszt sprzedanych wyrobów gotowych.
B. Rozliczenie kosztów rodzajowych.
C. Koszty działalności podstawowej.
D. Koszty sprzedaży.
14. Pracownik Fabryki Podłóg MEBLAR SA wystawił dowód Zw nr 1/05/2018. Wskaż poprawną treść operacji gospodarczej udokumentowanej tym dowodem.
A. Przyjęto do magazynu wyroby gotowe.
B. Przyjęto niewykorzystane materiały z produkcji do magazynu.
C. Wydano materiały z magazynu do produkcji.
D. Przyjęto do magazynu zareklamowane przez odbiorcę wyroby gotowe.
15. Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli ustal wartość różnic inwentaryzacyjnych.
A. Niedobór dżemu truskawkowego 26,00 zł i niedobór dżemu brzoskwiniowego 14,70 zł.
B. Nadwyżka dżemu truskawkowego 26,00 zł i nadwyżka dżemu brzoskwiniowego 14,70 zł.
C. Nadwyżka dżemu truskawkowego 26,00 zł i niedobór dżemu brzoskwiniowego 14,70 zł.
D. Niedobór dżemu truskawkowego 26,00 zł i nadwyżka dżemu brzoskwiniowego 14,70 zł.
16. W celu obciążenia kontrahenta karą umowną za nieterminową realizację dostawy należy sporządzić
A. Wezwanie do zapłaty.
B. Fakturę wewnętrzną.
C. Notę księgową.
D. Monit.
17. Przedsiębiorstwo produkujące masowo jeden asortyment nieskomplikowanych produktów powinno do ustalenia jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego wybrać kalkulację
A. doliczeniową asortymentową.
B. podziałową ze współczynnikami.
C. doliczeniową zleceniową.
D. podziałową prostą.
18. Na podstawie obrotów wybranych kont księgowych w spółce akcyjnej oblicz wynik finansowy brutto.
A. 30 000,00 zł
B. 22 000,00 zł
C. 12 000,00 zł
D. 15 000,00 zł
19. W przedsiębiorstwie handlowym rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Do kiedy należy przechowywać księgi rachunkowe tej jednostki, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jeżeli zostały one zamknięte 31 grudnia 2018 roku?
A. Do końca 2021 roku
B. Do końca 2020 roku
C. Do końca 2023 roku
D. Do końca 2022 roku
20. Na koniec okresu rozliczeniowego konto Rozrachunki z tytułu podatku VAT wykazało saldo Ct, co oznacza
A. nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym.
B. należność od urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT.
C. zobowiązanie wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT.
D. nadwyżkę podatku VAT od zakupów nad podatkiem VAT od sprzedaży.
21. 20 maja 2019 roku przedsiębiorstwo przetwórcze zakupiło i przyjęło do użytkowania maszynę do zamykania słoików o wartości początkowej 60 000,00 zł, roczna stawka amortyzacji wynosi 20%. Przedsiębiorstwo dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową zgodnie z prawem podatkowym. Roczny odpis amortyzacyjny w 2019 roku wyniósł
A. 7 000,00 zł
B. 8 000,00 zł
C. 3 500,00 zł
D. 12 000,00 zł
22. Operację gospodarczą o treści "WB – prowizja bankowa pobrana za przelew z tytułu spłaty zobowiązania wobec dostawcy" należy zaksięgować na kontach
A. A
B. B
C. C
D. D
23. Operację gospodarczą WB - przelew wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika należy zaksięgować na kontach
A. A
B. B
C. C
D. D
24. Drobne części zamienne do maszyny produkcyjnej wykorzystywanej w działalności przedsiębiorstwa zalicza się do
A. półproduktów.
B. środków trwałych.
C. materiałów.
D. środków trwałych w budowie.
25. W czasie inwentaryzacji stwierdzono: 1) Niezawiniony niedobór płynu do mycia naczyń Cytryna - 16 sztuk po 1,89 zł/szt. 2) Nadwyżkę płynu do mycia naczyń Rumianek - 18 sztuk po 1,79 zł/szt. Kierownik jednostki podjął decyzję o pełnej kompensacie niedoboru płynu Cytryna nadwyżką płynu Rumianek. Ustal wartość kompensaty, stosując zasadę niższej ceny i mniejszej ilości.
A. 3,78 zł
B. 30,24 zł
C. 28,64 zł
D. 3,58 zł
26. Kierownik jednostki podjął decyzję o kompensacie niedoboru z nadwyżką. Ustal wartość kompensaty, stosując zasadę niższej ceny i mniejszej ilości.
A. 160,00 zł
B. 150,00 zł
C. 120,00 zł
D. 200,00 zł
27. Które konta księgowe zostały błędnie otwarte?
A. Inwestycje długoterminowe i Kredyty bankowe.
B. Rozrachunki z odbiorcami i Rozliczenie zakupu.
C. Kapitał udziałowy i Rozliczenie zakupu.
D. Towary i Rozrachunki z odbiorcami.
28. Obniżenie wskaźnika rotacji należności w dniach w roku 2019 w stosunku do roku 2018 może świadczyć o
A. spadku samodzielności finansowej Przedsiębiorstwa ALFA sp. z o.o.
B. krótszym okresie kredytowania odbiorców przez Przedsiębiorstwo ALFA sp. z o.o.
C. dłuższym okresie kredytowania odbiorców przez Przedsiębiorstwo ALFA sp. z o.o.
D. zwiększeniu zadłużenia Przedsiębiorstwa ALFA sp. z o.o.
29. Dowód Wz nr 1/01/2019 sporządzony w Hurtowni Artykułów Pościelowych SEN sp. z o.o. jest potwierdzeniem rozchodu z magazynu
A. towarów zwróconych dostawcy.
B. wyrobów gotowych zwróconych przez dostawcę.
C. sprzedanych wyrobów gotowych.
D. sprzedanych towarów.
30. Do pozostałych kosztów rodzajowych zalicza się między innymi
A. koszty krajowych podróży służbowych.
B. ekwiwalenty za niewykorzystane przez pracowników urlopy.
C. dopłaty do biletów na dojazdy pracowników i do kwater prywatnych.
D. koszty szkolenia pracowników w zakresie BHP.
31. W rozliczeniach bezgotówkowych w formie polecenia przelewu dyspozycję przelania środków pieniężnych wydaje
A. bank dłużnika.
B. wierzyciel.
C. dłużnik.
D. bank wierzyciela.
32. Saldo końcowe kredytowe konta "Zobowiązania wekslowe" oznacza wartość weksli
A. własnych wykupionych przed terminem.
B. D. własnych przekazanych kontrahentom jako zabezpieczenie spłaty zobowiązań
C. bcych otrzymanych od kontrahentów jako zabezpieczenie spłaty należności.
D. obcych przekazanych do dyskonta w banku.
33. W grudniu 2019 r. jednostka gospodarcza zakupiła i przyjęła do ewidencji środków trwałych urządzenie produkcyjne o wartości początkowej 40 000,00 zł, które amortyzuje metodą degresywną, stosując przepisy podatkowe. Roczna stopa amortyzacji z wykazu stawek wynosi 10%, a współczynnik podwyższający stawkę 2,0. Oblicz kwotę rocznego odpisu amortyzacyjnego tego urządzenia w roku 2021.
A. 6 400,00 zł
B. 8 000,00 zł
C. 3 600,00 zł
D. 4 000,00 zł
34. Który z dokumentów obrotu gotówkowego jest dowodem księgowym wtórnym?
A. Asygnata KP.
B. Czek gotówkowy.
C. Wniosek o zaliczkę
D. Raport kasowy
35. Kto ustala i aktualizuje dokumentację opisującą przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości?
A. Kierownik działu finansowego.
B. Kierownik jednostki.
C. Minister Inwestycji i Rozwoju.
D. Główny księgowy.
36. Które konta nigdy NIE wykazują sald na początek roku obrotowego?
A. Pozabilansowe
B. Wynikowe
C. Bilansowe
D. Analityczne
37. Przedsiębiorstwo produkcyjne prowadzi ewidencję wyrobów gotowych w magazynie według planowanego kosztu wytworzenia. W jaki sposób powinno zaksięgować operację gospodarczą o treści PK – przeksięgowanie rzeczywistych kosztów wytworzenia wyrobów gotowych?
A. Wn W yroby gotowe i Ma Rozliczenie kosztów działalności.
B. Wn Koszty działalności podstawowej i Ma Rozliczenie kosztów działalności.
C. Wn W yroby gotowe i Ma Koszty działalności podstawowej.
D. Wn Rozliczenie kosztów działalności i Ma Koszty działalności podstawowej.
38. Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się
A. rozpoczetą na własne potrzeby budowę hali produkcyjnej.
B. udzieloną innej jednostce pożyczkę długoterminową.
C. zapasy opakowań wielokrotnego użytku.
D. zapasy materiałów podstawowych.
39. Jednostka gospodarcza zdecydowała, że księgi rachunkowe będą prowadzone poza jej siedzibą. W jakim terminie kierownik jednostki powinien powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych?
A. 30 dni od dnia ich wydania.
B. 15 dni od dnia ich wydania
C. 10 dni od dnia ich zamknięcia.
D. 5 dni od dnia ich zamknięcia
40. Zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych określa wskaźnik
A. poziomu zadłużenia
B. sprawności działania
C. rentowności
D. płynności finansowej.
     
Sprawdź odpowiedzi!