AU.36 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna ilość pytań AU.36 zgromadzonych w naszej bazie: 200

1. Zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez względu na wysokość osiąganych przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, są zobowiązane spółki
A. akcyjne.
B. partnerskie.
C. jawne.
D. cywilne.
2. Niedobór materiałów mieszczący się w granicach norm i limitów na ubytki naturalne rozlicza się w ciężar konta
A. Zużycie materiałów i energii
B. Rozliczenie kosztów działalności
C. Pozostałe koszty operacyjne
D. Pozostałe koszty rodzajowe
3. W bilansie aktywa są uporządkowane według zasady
A. malejącego stopnia wymagalności.
B. malejącej płynności.
C. wzrastającego stopnia wymagalności.
D. wzrastającej płynności.
4. Które konta nigdy NIE wykazują sald na początek roku obrotowego?
A. Analityczne
B. Wynikowe
C. Pozabilansowe
D. Bilansowe
5. Do chronologicznego ujęcia operacji gospodarczych w danym okresie sprawozdawczym stosuje się
A. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej.
B. zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych.
C. księgę główną.
D. dziennik.
6. Dowodem księgowym wtórnym jest
A. asygnata KP - Kasa przyjmie.
B. faktura za zakupiony towar.
C. Pz - Przyjęcie zewnętrzne.
D. rozdzielnik zużycia materiałów.
7. Który dekret księgowy powinien zostać umieszczony przez Piekarnię KABA sp. z o.o. na dowodzie Faktura korygująca nr 2/01/2018?
A. A
B. B
C. C
D. D
8. Do uszczegółowienia zapisów na kontach księgi głównej stosuje się konta
A. pozabilansowe.
B. ksiąg pomocniczych.
C. niebilansowe.
D. księgi głównej.
9. Które zbiory dokumentów w jednostce gospodarczej należy archiwizować trwale?
A. Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji.
B. Księgi rachunkowe.
C. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe.
D. Karty wynagrodzeń pracowników.
10. Obniżenie wskaźnika rotacji należności w dniach w roku 2019 w stosunku do roku 2018 może świadczyć o
A. krótszym okresie kredytowania odbiorców przez Przedsiębiorstwo ALFA sp. z o.o.
B. dłuższym okresie kredytowania odbiorców przez Przedsiębiorstwo ALFA sp. z o.o.
C. spadku samodzielności finansowej Przedsiębiorstwa ALFA sp. z o.o.
D. zwiększeniu zadłużenia Przedsiębiorstwa ALFA sp. z o.o.
11. Zasada rachunkowości, zgodnie z którą zakłada się, że jednostka gospodarcza będzie prowadziła swoją działalność w dającej się przewidzieć przyszłości oraz w niezmienionym istotnie zakresie, to zasada
A. prawdziwego i rzetelnego obrazu.
B. memoriałowa.
C. kontynuacji działania.
D. istotności.
12. Który dokument księgowy można skorygować przez skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby upoważnionej?
A. Fakturę sprzedaży.
B. Fakturę zakupu.
C. Czek gotówkowy.
D. Pw - przyjęcie wyrobu.
13. Na podstawie fragmentu ewidencji księgowej ustal charakter i wartość zmiany stanu produktów.
A. Zwiększenie stanu produktów na kwotę 27 000,00 zł.
B. Zmniejszenie stanu produktów na kwotę 27 000,00 zł.
C. Zmniejszenie stanu produktów na kwotę 3 000,00 zł.
D. Zwiększenie stanu produktów na kwotę 3 000,00 zł.
14. Zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych określa wskaźnik
A. rentowności netto sprzedaży.
B. rentowności netto kapitału własnego.
C. płynności bieżącej.
D. zadłużenia kapitału własnego.
15. Operacje gospodarcze należy księgować zgodnie z zasadą podwójnego zapisu zawsze na kontach
A. analitycznych.
B. ksiąg pomocniczych.
C. księgi głównej.
D. pozabilansowych.
16. Zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe za 2019 rok należy przechowywać do końca
A. 2020 roku
B. 2023 roku.
C. 2019 roku.
D. 2024 roku.
17. Ewidencji operacji gospodarczej PK – rozliczono nadwyżkę towarów, której przyczyn powstania nie ustalono dokonuje się na kontach
A. Wn Rozliczenie nadwyżek oraz Ma Towary.
B. Wn Rozliczenie nadwyżek oraz Ma Pozostałe przychody operacyjne.
C. Wn Zużycie materiałów i energii oraz Ma Rozliczenie nadwyżek.
D. Wn Rozliczenie nadwyżek oraz Ma Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu.
18. W przedsiębiorstwie produkcyjnym prowadzącym ewidencję kosztów tylko w zespole 5, wartość zużytych materiałów bezpośrednich należy zaksięgować na koncie
A. Koszty ogólnego zarządu
B. Koszty wydziałowe.
C. Koszty działalności podstawowej
D. Koszty działalności pomocniczej
19. Operację gospodarczą dotyczącą rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych o treści "PK – kompensata niedoboru towaru Y nadwyżką towaru X" należy zaksięgować na kontach
A. Wn pozostałe koszty operacyjne i Ma Rozliczenie niedoborów
B. Wn rozliczenie niedoborów i Ma Rozliczenie nadwyżek
C. Wn rozliczenie nadwyżek i Ma pozostałe przychody operacyjne
D. Wn rozliczenie nadwyżek i Ma Rozliczenie niedoborów
20. W spółce akcyjnej średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 150 osób, a suma aktywów na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 6 000 000 euro. Na koniec okresu sprawozdawczego spółka sporządzi sprawozdanie finansowe, które podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, składające się
A. z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
B. z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz rachunku przepływów pieniężnych.
C. z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
D. z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.
21. Na podstawie obrotów wybranych kont wynikowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym, sporządzającym porównawczy rachunek zysków i strat, ustal rodzaj i kwotę zmiany stanu produktów.
A. Zwiększenie stanu produktów - 14 000,00 zł.
B. Zwiększenie stanu produktów - 90 000,00 zł.
C. Zmniejszenie stanu produktów - 90 000,00 zł.
D. Zmniejszenie stanu produktów - 76 000,00 zł.
22. Który dokument zgodnie z ustawą o rachunkowości należy przechowywać trwale?
A. Fakturę sprzedaży towarów.
B. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.
C. Zatwierdzony bilans.
D. Dziennik księgowań.
23. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz wskaźnik rentowności netto aktywów.
A. 1,0
B. 0,2
C. 0,5
D. 0,3
24. Przychodami finansowymi jednostki gospodarczej są
A. otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
B. przychody ze sprzedaży środków trwałych.
C. przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych.
D. zapłacone odsetki od kredytu bankowego.
25. Na podstawie zapisów na kontach księgowych ustal wartość bilansową środków trwałych.
A. 131 000,00 zł
B. 88 000,00 zł
C. 28 000,00 zł
D. 58 000,00 zł
26. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa wynoszący 3 może świadczyć
A. o kłopotach z terminowym regulowaniem zobowiązań.
B. o utrzymywaniu nadmiernych zapasów.
C. o braku aktywów obrotowych.
D. o braku środków pieniężnych.
27. Zakupione blaty drewniane do produkcji mebli kuchennych zalicza się do
A. materiałów.
B. wyrobów gotowych.
C. inwestycji długoterminowych.
D. środków trwałych.
28. Na koniec okresu rozliczeniowego konto Rozrachunki z tytułu podatku VAT wykazało saldo Ct, co oznacza
A. nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym.
B. należność od urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT.
C. nadwyżkę podatku VAT od zakupów nad podatkiem VAT od sprzedaży.
D. zobowiązanie wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT.
29. Ustalając wynik finansowy metodą porównawczą na dzień zamknięcia ksiąg obroty strony Wn konta Amortyzacja należy przeksięgować na stronę
A. Wn konta Wynik finansowy.
B. Wn konta Rozliczenie kosztów.
C. Ma konta Wynik finansowy.
D. Ma konta Rozliczenie kosztów.
30. Na schemacie przedstawiono ewidencję na kontach
A. syntetycznych i korygujących.
B. korygujących i analitycznych.
C. rozliczeniowych i analitycznych.
D. syntetycznych i analitycznych.
31. W dniu 15.02.2017 r. przedsiębiorstwo zakupiło i przyjęło do użytkowania środek trwały o wartości początkowej 7000,00 zł. Jednostka amortyzuje środek trwały metodą liniową zgodnie z przepisami podatkowymi. Oblicz wartość amortyzacji środka trwałego za rok 2017, jeżeli stawka amortyzacji wynosi 30%.
A. 583,00 zł
B. 175,00 zł
C. 1 750,00 zł
D. 2 100,00 zł
32. W drodze spisu z natury inwentaryzuje się
A. środki pieniężne w kasie
B. należności od pracowników.
C. zobowiązania publicznoprawne.
D. środki pieniężne na rachunku bankowym.
33. Ujawniony w trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji niedobór, wynikający z błędów popełnionych w toku ewidencji składników majątku, np. z niezaksięgowania rozchodu materiałów, to niedobór
A. nadzwyczajny.
B. zawiniony.
C. pozorny.
D. naturalny.
34. Jednostka gospodarcza zdecydowała, że księgi rachunkowe będą prowadzone poza jej siedzibą. W jakim terminie kierownik jednostki powinien powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych?
A. 30 dni od dnia ich wydania.
B. 5 dni od dnia ich zamknięcia
C. 10 dni od dnia ich zamknięcia.
D. 15 dni od dnia ich wydania
35. Który składnik majątku należy inwentaryzować metodą potwierdzenia salda?
A. Wartości niematerialne i prawne.
B. Materiały w drodze.
C. Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS.
D. Środki trwałe w budowie.
36. Kto ustala i aktualizuje dokumentację opisującą przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości?
A. Kierownik działu finansowego.
B. Główny księgowy.
C. Kierownik jednostki.
D. Minister Inwestycji i Rozwoju.
37. Pracownik Fabryki Podłóg MEBLAR SA wystawił dowód Zw nr 1/05/2018. Wskaż poprawną treść operacji gospodarczej udokumentowanej tym dowodem.
A. Przyjęto do magazynu wyroby gotowe.
B. Przyjęto niewykorzystane materiały z produkcji do magazynu.
C. Wydano materiały z magazynu do produkcji.
D. Przyjęto do magazynu zareklamowane przez odbiorcę wyroby gotowe.
38. Zakupiony w spółce z o.o. program finansowy do działu księgowości o wartości 8 000,00 zł zostanie zakwalifikowany w bilansie do pozycji
A. środki trwałe.
B. wartości niematerialne i prawne.
C. inwestycje długoterminowe.
D. materiały.
39. Lokaty bankowe założone na okres dłuższy niż 12 miesięcy należy wykazać w bilansie jednostki w grupie
A. wartości niematerialne i prawne.
B. należności długoterminowe.
C. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
D. inwestycje długoterminowe.
40. Przedmiotem analizy finansowej NIE JEST analiza
A. zyskowności majątku.
B. płynności finansowej.
C. wyniku finansowego.
D. zaopatrzenia materiałowego.
     
Sprawdź odpowiedzi!