AU.36 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna ilość pytań AU.36 zgromadzonych w naszej bazie: 200

1. Przedsiębiorstwo produkcyjne wytworzyło 4 000 sztuk wyrobów gotowych i 1 000 sztuk produktów niezakończonych przerobionych w 20%. W badanym okresie koszty produkcji wyniosły 84 000,00 zł. Oblicz wartość wyrobów gotowych przyjętych do magazynu po rzeczywistym koszcie wytworzenia.
A. 4 000,00 zł
B. 67 200,00 zł
C. 3 360,00 zł
D. 80 000,00 zł
2. Ustal wartość różnic inwentaryzacyjnych.
A. Nadwyżka piłek 1 szt., niedobór klocków 2 szt., nadwyżka lalek 3 szt.
B. Nadwyżka piłek 16,00 zł, niedobór klocków 42,00 zł, nadwyżka lalek 75,00 zł.
C. Niedobór piłek 1 szt., nadwyżka klocków 2 szt., niedobór lalek 3 szt.
D. Niedobór piłek 16,00 zł, nadwyżka klocków 42,00 zł, niedobór lalek 75,00 zł.
3. Spółka zakupiła nową maszynę produkcyjną. Po uwzględnieniu tempa postępu techniczno-ekonomicznego iprzewidywanej wydajności maszyny mierzonej liczbą wytworzonych produktów, jednostka przyjęła, żeokres ekonomicznej użyteczności tej maszyny wyniesie 8 lat. Oblicz roczną stopę amortyzacji maszyny.
A. 125%
B. 10%
C. 12,5%
D. 100%
4. Kto wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji?
A. Kierownik jednostki
B. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.
C. Osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone mienie.
D. Przewodniczący zespołu spisowego.
5. Którą zasadę rachunkowości opisuje zacytowany fragment ustawy o rachunkowości?
A. Zasade periodyzacji.
B. Zasadę podmiotowości.
C. Zasadę memoriałową.
D. Zasadę ostrożnej wyceny.
6. Rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych ewidencjonuje się na koncie
A. Rozliczenie kosztów rodzajowych.
B. Koszty sprzedaży.
C. Koszty działalności podstawowej.
D. Koszt sprzedanych wyrobów gotowych.
7. Zasada ograniczonego zaufania stosowana podczas przeprowadzania inwentaryzacji polega na
A. kontrolowaniu osób materialnie odpowiedzialnych szczególnie o krótkim stażu pracy i niemających doświadczenia w rozliczaniu się z powierzonego mienia.
B. dokładnym ustaleniu stanu faktycznego składników inwentaryzowanych drogą identyfikowania nazwy, symbolu, ceny i ilości w jednostkach naturalnych.
C. uniemożliwieniu ewentualnych zmian stanu przedmiotu ewidencji w trakcie inwentaryzacji.
D. wykazaniu danego składnika zasobów majątkowych w dokumentacji inwentaryzacji przez upoważnionego pracownika.
8. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wskaźnik rentowności netto aktywów ogółem.
A. 0,18
B. 0,50
C. 0,24
D. 0,28
9. Która ze spółek osiągnęła optymalny poziom wskaźnika bieżącej płynności finansowej?
A. HAN POL SA
B. SABO SA
C. SUFMAR SA
D. DA GAMA SA
10. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli można stwierdzić, że spółka w roku bieżącym, w porównaniu do roku ubiegłego, z każdej złotówki kapitału własnego zaangażowanego w swoją działalność osiągnęła zysk netto większy o
A. 0,04 gr
B. 0,40 zł
C. 0,40 gr
D. 0,04 zł
11. Na podstawie zapisów na kontach księgowych ustal wartość zapasu materiałów w rzeczywistej cenie nabycia.
A. 5 200,00 zł
B. 6 500,00 zł
C. 6 200,00 zł
D. 6 800,00 zł
12. W spółce akcyjnej średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 160 osób, a suma aktywów na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 7 000 000 euro. Z jakich elementów powinno się składać sprawozdanie finansowe tej jednostki, jeżeli podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta?
A. Z bilansu, dziennika księgowań, rachunku zysków i strat.
B. Z rachunku zysków i strat, bilansu, zestawienia obrotów i sald, informacji dodatkowej.
C. Z bilansu otwarcia, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym.
D. Z informacji dodatkowej, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym.
13. Sklep Wnętrza Maria Majewska złożył w Hurtowni DANMAL sp. z o.o. zamówienie na: 8 sztuk farby ceramicznej 5 l w cenie netto 55,00 zł/szt. oraz 12 sztuk farby lateksowej 10 l w cenie netto 46,00 zł/szt. W dniu 10.01.2018 r. otrzymano fakturę nr 130/01/2018 potwierdzającą dokonany zakup. Kontrola księgowa dokumentu wykazała błąd
A. formalny - niezgodność towaru z zamówieniem.
B. merytoryczny - brak NIP-u sprzedawcy.
C. formalny - brak NIP-u sprzedawcy.
D. rachunkowy - w wartości brutto faktury.
14. Który składnik majątku należy inwentaryzować metodą potwierdzenia salda?
A. Środki trwałe w budowie.
B. Wartości niematerialne i prawne.
C. Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS.
D. Materiały w drodze.
15. Dokument, w którym wystawca zobowiązuje inną osobę do bezwarunkowej zapłaty określonej kwoty pieniężnej we wskazanym miejscu i terminie na rzecz osoby trzeciej, to
A. czek rozrachunkowy.
B. weksel własny.
C. czek imienny.
D. weksel trasowany.
16. Piekarnia wypieka ekologiczne pieczywo z mąki razowej. W okresie sprawozdawczym na wyprodukowanie 100 sztuk bochenków chleba o wadze 1 kg i 200 sztuk bochenków chleba o wadze 0,5 kg poniosła koszty 1500,00 zł. Oblicz jednostkowe koszty wytworzenia bochenków chleba stosując kalkulację podziałową ze współczynnikami ustalanymi w oparciu o wagę pieczywa.
A. A
B. B
C. C
D. D
17. W spółce akcyjnej średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 150 osób, a suma aktywów na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 6 000 000 euro. Na koniec okresu sprawozdawczego spółka sporządzi sprawozdanie finansowe, które podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, składające się
A. z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
B. z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz rachunku przepływów pieniężnych.
C. z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.
D. z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
18. Hurtownia zakupiła na podstawie faktury towary od dostawcy ALFA. Do końca okresu sprawozdawczego towarów od dostawcy ALFA nie otrzymano. Konto Rozliczenie zakupu towarów wykazuje saldo
A. debetowe, oznaczające towary w drodze.
B. debetowe, oznaczające dostawy niefakturowane.
C. kredytowe, oznaczające dostawy niefakturowane.
D. kredytowe, oznaczające towary w drodze.
19. Zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych określa wskaźnik
A. poziomu zadłużenia
B. sprawności działania
C. płynności finansowej.
D. rentowności
20. W okresie sprawozdawczym spółka wykonała dwa zlecenia produkcyjne, ponosząc koszty zgodnie z zestawieniem w tabeli. Koszty wydziałowe są rozliczane na poszczególne zlecenia w stosunku do płac bezpośrednich z narzutami. Oblicz pełny koszt wytworzenia produkcji przypadającej na zlecenie nr 1 i zlecenie nr 2, zakładając, że nie wystąpiła produkcja niezakończona.
A. A
B. B
C. C
D. D
21. Które konta syntetyczne mogą wykazywać jednocześnie saldo strony Wn i saldo strony Ma?
A. Konta wynikowe.
B. Konta rozrachunkowe.
C. Konta aktywne.
D. Konta pasywne.
22. Wzrost wskaźnika bieżącej płynności finansowej z poziomu 1,0 do 1,8 oznacza, że jednostka
A. nadmiernie angażuje swoje środki finansowe w zapasy magazynowe.
B. pogorszyła zdolność finansową do terminowego regulowania zobowiązań bieżących.
C. jest w stanie spłacić natychmiast swoje zobowiązania w 80%.
D. poprawiła zdolność finansową do terminowego regulowania zobowiązań bieżących.
23. Dokument magazynowy Pz – Przyjęcie z zewnątrz zalicza się do dowodów księgowych
A. wtórnych.
B. wewnętrznych.
C. obcych.
D. zewnętrznych.
24. W przedsiębiorstwie handlowym rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Do kiedy należy przechowywać księgi rachunkowe tej jednostki, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jeżeli zostały one zamknięte 31 grudnia 2018 roku?
A. Do końca 2021 roku
B. Do końca 2022 roku
C. Do końca 2023 roku
D. Do końca 2020 roku
25. Wskaż treść operacji gospodarczej zaksięgowanej na kontach na podstawie dowodu PK.
A. Rozliczenie niedoboru towarów przekraczającego granice norm ubytków naturalnych.
B. Rozliczenie niedoboru materiałów mieszczącego się w granicach norm ubytków naturalnych.
C. Rozliczenie niedoboru materiałów przekraczającego granice norm ubytków naturalnych.
D. Rozliczenie niedoboru towarów mieszczącego się w granicach norm ubytków naturalnych
26. Jednostka gospodarcza amortyzuje środek trwały metodą liniową przy zastosowaniu rocznej stawki wynoszącej 20%. Korzystając z zapisów na kontach księgowych, oblicz miesięczny odpis amortyzacyjny środka trwałego.
A. 600,00 zł
B. 6 600,00 zł
C. 7 200,00 zł
D. 550,00 zł
27. Obniżenie wskaźnika rotacji należności w dniach w roku 2019 w stosunku do roku 2018 może świadczyć o
A. krótszym okresie kredytowania odbiorców przez Przedsiębiorstwo ALFA sp. z o.o.
B. spadku samodzielności finansowej Przedsiębiorstwa ALFA sp. z o.o.
C. dłuższym okresie kredytowania odbiorców przez Przedsiębiorstwo ALFA sp. z o.o.
D. zwiększeniu zadłużenia Przedsiębiorstwa ALFA sp. z o.o.
28. Środek trwały o wartości początkowej 110 000,00 zł jest amortyzowany metodą degresywną od 01.01.2017 r. Stawka amortyzacji dla tego środka zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych wynosi 10%, a współczynnik podwyższający 2. Ile wyniesie wartość rocznej amortyzacji użytkowanego środka trwałego w 2018 r.?
A. 11 000,00 zł
B. 17 600,00 zł
C. 22 000,00 zł
D. 8 800,00 zł
29. W hurtowni obuwia wartość sprzedanych półbutów męskich, w cenie sprzedaży netto, należy zaksięgować po stronie Ma na koncie
A. Koszt sprzedanych wyrobów gotowych.
B. Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych.
C. Przychody ze sprzedaży towarów.
D. Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu.
30. W celu obciążenia kontrahenta karą umowną za nieterminową realizację dostawy należy sporządzić
A. Notę księgową.
B. Fakturę wewnętrzną.
C. Monit.
D. Wezwanie do zapłaty.
31. Operację gospodarczą o treści "Przyjęto do użytkowania zakupioną maszynę produkcyjną" należy udokumentować dowodem księgowym o symbolu
A. PT
B. OT
C. Pw
D. Pz
32. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz wskaźnik rentowności netto aktywów ogółem.
A. 80%
B. 50%
C. 33%
D. 133%
33. Który dokument zgodnie z ustawą o rachunkowości należy przechowywać trwale?
A. Fakturę sprzedaży towarów.
B. Dziennik księgowań.
C. Zatwierdzony bilans.
D. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.
34. Na podstawie obrotów wybranych kont wynikowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym, sporządzającym porównawczy rachunek zysków i strat, ustal rodzaj i kwotę zmiany stanu produktów.
A. Zwiększenie stanu produktów - 90 000,00 zł.
B. Zmniejszenie stanu produktów - 76 000,00 zł.
C. Zmniejszenie stanu produktów - 90 000,00 zł.
D. Zwiększenie stanu produktów - 14 000,00 zł.
35. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal, w którym roku przedsiębiorstwo powinno rozpocząć naliczanie odpisu amortyzacyjnego metodą liniową.
A. W roku 2018.
B. W roku 2020.
C. W roku 2019.
D. W roku 2017.
36. Do pozostałych kosztów rodzajowych zalicza się między innymi
A. koszty szkolenia pracowników w zakresie BHP.
B. dopłaty do biletów na dojazdy pracowników i do kwater prywatnych.
C. koszty krajowych podróży służbowych.
D. ekwiwalenty za niewykorzystane przez pracowników urlopy.
37. Pracownik działu handlowego wpisał na fakturze sprzedaży stawkę podatku VAT 23% zamiast 8%. Błąd należy poprawić
A. notą korygującą sporządzoną przez nabywcę towarów.
B. fakturą korygującą sporządzoną przez wystawcę faktury.
C. fakturą korygującą sporządzoną przez nabywcę towarów.
D. notą korygującą sporządzoną przez wystawcę faktury.
38. Który zapis księgowy na podstawie Noty odsetkowej Nr 5/2019 należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych w Hurtowni ANNA sp. z o.o.?
A. A
B. B
C. C
D. D
39. Lokaty bankowe założone na okres dłuższy niż 12 miesięcy należy wykazać w bilansie jednostki w grupie
A. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
B. należności długoterminowe.
C. wartości niematerialne i prawne.
D. inwestycje długoterminowe.
40. Które zbiory dokumentów w jednostce gospodarczej należy archiwizować trwale?
A. Księgi rachunkowe.
B. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe.
C. Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji.
D. Karty wynagrodzeń pracowników.
     
Sprawdź odpowiedzi!